УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

(Последна актуализация: 10.02.2021 г.)

„ГЕДЕОН РИХТЕР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 204941177 (със седалище и адрес на управление: гр. София 1379, бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов“ № 2Е, ет. 1, офис 101, тел. 02/ 812 90 63; факс. 02/812 90 76; email: office@richter.bg) наричано по-долу “ние”, “нас” или “Дружеството”) се задължава да защитава поверителността на данните на физическите лица, използващи приложението „Кръвното ми“, наличнo в Google Play и Apple App Store (наричано по-долу “Приложението“) и информацията, налична на този уебсайт (наричан по-долу “Уебсайта) – заедно наричани по-долу “Платформите“.

Услугите, предлагани от Платформите не изискват идентификация, затова Ви предоставяме достъп до съдържанието на тези услуги без да е необходимо да разкривате самоличността си. Информацията, която вписвате и/или предоставяте посредством Приложението се съхранява локално единствено на Вашето устройство и е налично и достъпно единствено от Вас или от лицата, с които Вие пожелаете да я споделите.

Независимо от гореизложеното, моля да се запознаете с настоящето Уведомление за защита на личните данни и Известие за използване на бисквитки, в случай, че в рамките на използване на Платформите и предлаганите чрез тях услуги, могат да бъдат обработени Ваши лични данни.

Можем да внасяме поправки в настоящото Уведомление за защита на личните данни по всяко време, като актуализираме тази публикация и поискаме Вашето съгласие за внесените промени, когато е необходимо. Можете да видите датата на последната ревизия на това Уведомление в полето “Последна актуализация”, разположено в началото на Уведомлението.

КОЙ Е АДМИНИСТРАТОРЪТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ?

Доколкото Ваши лични данни биха могли да се обработват посредством Платформите, техен администратор е Дружеството. Данните Ви ще бъдат обработени от Дружеството в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните или “ОРЗД”) и съответните националните закони, които са приложими по отношение на Уебсайта

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ МОЖЕ ДА СЪБИРАМЕ?

Дружеството използва бисквитки и инструменти за администриране на Уебсайта, за анализ на неговата функционалност и употреба, както и за привеждане на съдържанието му в съответствие с предпочитанията на посетителите. В тази връзка могат да бъдат обработвани интернет идентификатори, които сами по себе си не съдържат данни, които биха могли да бъдат свързани с отделен посетител на интернет страницата.

Във връзка с гореописаните цели, можем да обработваме (събираме) информация за общо ползване на Уебсайта, като:

Тази информация разяснява как да използвате нашите услуги, когато използвате нашия уебсайт, включително методи за търсене и задаване на предпочитания при търсене, водене на отчетност на търсенията, които сте правили в нашия уебсайт и за сърфирането Ви в нея (включително IP адрес, време на посещение, посетени страници, интерактивност на отделните страници, ограничена информация за местоположението, устройството и софтуера на потребителя, първоначално или повторно посещение на страницата, информация за източника на трафик). Използваме тази информация, за да подобрим услугите, които Ви предоставяме, както и за да установим какво трябва да подобрим в нашите услуги.

За повече информация относно използването на бисквитките на нашия уебсайт, прочетете нашето отделно Известие за използване на бисквитки

Извън горепосоченото, Вие може да използвате Приложението да съхраните информация за Вас и Вашето здравословно състояние, и по-конкретно да въведете информация относно измерените стойности на Вашето кръвно налягане (систолно и диастолно налягане, пулс), да имате достъп до обобщена статистика на измерите стойности, да генериране справки въз основа на записаните данни, както и да споделите тази информация с Вашия личен лекар.

Дружеството и/или трети лица нямат достъп до тази информация, доколкото същата се съхранява изключително и само на Вашето устройство.

КАКВИ СА ЗАКОНОВИТЕ ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ДАННИТЕ?

Някои от използваните бисквитки са необходими за правилното функциониране на Уебсайта, съответно за предоставяне на услугите посредством Платформите, поради което не могат да бъдат деактивирани.

Когато това обработване не е съществено за правилното функциониране на интернет страницата, ние съхраняваме и/или проследяваме „бисквитки“ след получаване на Вашето съгласие за всяка конкретна категория бисквитки и целта на тяхната употреба посредством интегрирания на Уебсайта инструмент при Вашето първо посещение на страницата.

В случай, че решите да споделите съхраняваната в Приложението / Вашето устройство информация, същото се осъществява доброволно от Вас.

КЪДЕ СЕ СЪХРАНЯВА ИНФОРМАЦИЯТА?

Информацията, която Вие въвеждате в Приложението, се съхранява локално на Вашето устройство и никой друг няма достъп до нея, освен ако самите Вие не решите да я споделите с Вашия личен лекар и/или с трети лица.

КОЛКО ВРЕМЕ ЩЕ СЕ СЪХРАНЯВАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ?

Информацията, която въвеждате в Приложението, се съхранява до момента в който не желаете да я изтриете и/или съответно не изтриете/ деинсталирането Приложението от Вашето устройство

Информация за общо ползване на Уебсайта се съхранява в съответствие с валидността на съответната „бисквитка“ съгласно описаното в Известие за използване на бисквитки .

КАКВИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕХВЪРЛЯНИЯ НА ДАННИ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ?

Освен ако не е посочено друго в настоящото Уведомление, в Известие за използване на бисквитки ..или в друго съобщение, изпратено от нас, ние няма да прехвърляме личните Ви данни до държава или територия извън границите на Европейското икономическо пространство.

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА И ПРАВНИ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА?

Имате право:

Този Уебсайт може да съдържа връзки към интернет страници на трети лица. Такива интернет страници, свързани с линкове, не подлежат на наш контрол и са регламентирани съобразно собствената им политика за защита на личните данни. Ние не носим отговорност за начините, по които тези интернет страници използват личните данни.

КАК МОЖЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ?

Можете да упражните някое от горепосочените права или да получите повече информация относно защитата на личните Ви данни, като се свържете с Дружеството чрез данните за контакт, посочени по-горе, като в този случай, че подадете Вашето искане по електронен път, документът следва да е електронно подписан по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Дружеството може да поиска да предоставите допълнителна информация, необходима за потвърждаването на самоличността Ви.